Pogaduszki Sp. z o.o.

Pogaduszki Sp. z o.o.

Pogaduszki Sp. z o.o.

Pogaduszki Sp. z o.o.

Regulamin serswsu internetowego pogaduszki.pl

Regulamin serswsu internetowego pogaduszki.pl

Regulamin serswsu internetowego pogaduszki.pl

Regulamin serswsu internetowego pogaduszki.pl

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 2. USŁUGI ŚWIADCZONE W POGADUSZKI.PL 

 3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O KORZYSTANIE Z DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ 

 4. ZASADY WYKONANIA DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ 

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 6. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY 

 7. KONTAKT Z POGADUSZKI.PL 

 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH POGADUSZKI.PL 

 9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 2. USŁUGI ŚWIADCZONE W POGADUSZKI.PL 

 3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O KORZYSTANIE Z DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ 

 4. ZASADY WYKONANIA DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ 

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 6. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY 

 7. KONTAKT Z POGADUSZKI.PL 

 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH POGADUSZKI.PL 

 9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 2. USŁUGI ŚWIADCZONE W POGADUSZKI.PL 

 3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O KORZYSTANIE Z DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ 

 4. ZASADY WYKONANIA DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ 

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 6. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY 

 7. KONTAKT Z POGADUSZKI.PL 

 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH POGADUSZKI.PL 

 9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 2. USŁUGI ŚWIADCZONE W POGADUSZKI.PL 

 3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O KORZYSTANIE Z DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ 

 4. ZASADY WYKONANIA DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ 

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 6. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY 

 7. KONTAKT Z POGADUSZKI.PL 

 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH POGADUSZKI.PL 

 9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego internetowego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://diagnoza.pogaduszki.pl lub https://nagrania.poaguszki.pl (dalej jako: „Pogaduszki.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”). 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Państwa o korzystaniu z Pogaduszki.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z funkcjonalności i zasobów Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem 

Zespół Pogaduszki.pl 

 1) POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Właścicielem Pogaduszki.pl jest spółka POGADUSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978839; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIC Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 11 900,00 zł; NIP: 1133066004, REGON: 522615111, adres poczty elektronicznej: kontakt@pogaduszki.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 606 698 815 (dalej jako: „Usługodawca”).

 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). 

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Usługobiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom. 

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki umowne lub ustawowe Usługodawcy). 

 5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:

  1. DOSTAWCA PŁATNOŚCI, STRIPE.COM – zewnętrzny dostawca usług płatniczych, to jest spółka Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia). 

  2. DZIECKO – osoba małoletnia w wieku od 3 do 10 lat, dla której świadczona może być Usługa Diagnozy Logopedycznej na podstawie Umowy zawartej z jej rodzicem, opiekunem lub innym przedstawicielem ustawowym zgodnie z Regulaminem. 

  3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). 

  5. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym również zawarcie Umowy, nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (to jest będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego). 

  6. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub SMS), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach i usługach Usługodawcy lub jego partnerów, a także nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym. 

  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.). 

  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego określający m. in. warunki korzystania z Usług Elektronicznych i wykonywania Diagnozy Logopedycznej przez Usługodawcę. 

  9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, POGADUSZKI.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym http://pogaduszki.pl wraz z jego subdomenami. 

  10. SPECJALISTA – podmiot trzeci zajmujący się na zlecenie Usługodawcy wykonywaniem Diagnozy Logopedycznej dla Usługobiorców zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie. Specjalista posiada zawsze wymagane uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług logopedycznych. 

  11. UMOWA – umowa zawierana na odległość przez Usługobiorcę z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, której przedmiotem jest wykonanie Diagnozy Logopedycznej. 

  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem. 

  13. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA – zespół usług, w tym Usług Elektronicznych, który obejmuje przygotowanie i omówienie wyników diagnozy logopedycznej, realizowany na rzecz Usługobiorcy i jego Dziecka przez właściwego Specjalistę działającego na zlecenie Usługodawcy. Diagnoza Logopedyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny, lecz nie stanowi ona udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej ani orzeczenia o stanie zdrowia czy też opinii konsylium w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.). Diagnoza Logopedyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.). 

  14. USŁUGOBIORCA – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usług Diagnozy Logopedycznej. 

  15. USŁUGODAWCA – spółka POGADUSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978839; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIC Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 11 900,00 zł; NIP: 1133066004, REGON: 522615111, adres poczty elektronicznej: kontakt@pogaduszki.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 606 698 815. 

  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). 

  17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą. 

 2) USŁUGI ŚWIADCZONE W POGADUSZKI.PL

Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest dobrowolne i bezpłatne, z zastrzeżeniem funkcjonalności i zasobów Serwisu, które dostępne są wyłącznie w zakresie Diagnozy Logopedycznej. Usługi związane z Diagnozą Logopedyczną są płatne na warunkach określonych w punkcie 3. Regulaminu.

 2. Za pośrednictwem Pogaduszki.pl Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące Usługi Elektroniczne:

  1. Usługa dostępu do informacji, aktualności i innych zasobów publikowanych na stronach Serwisu dla wszystkich osób, bez potrzeby podawania przez nie dodatkowych danych i dokonywania innych czynności;

  2. Usługa Newslettera umożliwiająca zapisanie się na listę subskrybentów i otrzymywanie informacji handlowych i promocyjnych w ramach Newslettera (zapisanie się do Newslettera jest możliwe w odpowiednio oznaczonych miejscach na stronie Serwisu, w których można podać swoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail i potwierdzić chęć otrzymywania Newslettera przez Usługobiorcę);

  3. Usługi związane z zawarciem na odległość Umowy i realizacją Diagnozy Logopedycznej, to jest w szczególności: możliwość złożenia Zamówienia i opłacenia Diagnozy Logopedycznej przez Usługobiorcę; nagrywanie głosu oraz wizerunku Dziecka i przesłanie go za pośrednictwem Serwisu do Specjalisty; umówienie się na konsultację wyników otrzymanej diagnozy ze Specjalistą.

 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.

 4. Usługodawca, bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Regulaminu oraz środków przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, może wstrzymać, a w ostateczności całkowicie zakończyć świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz wybranego Usługobiorcy, w razie zaistnienia ważnych powodów, to jest rażącego lub uporczywego naruszania przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z Pogaduszki.pl, w szczególności poprzez: (1) dostarczanie treści naruszających zasady netykiety, treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii oraz treści zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, firmy, produkty i usługi, w szczególności konkurencyjne względem Usługodawcy; (2) stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu informatycznego Usługodawcy, jego Serwisu Internetowego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób podczas korzystania przez nich z Serwisu; (3) korzystanie z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem i tematyką; (4) bezprawne naruszanie renomy Usługodawcy lub jego Serwisu Internetowego.

 5. Wstrzymanie lub zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych może nastąpić w szczególności poprzez techniczną blokadę dostępu do strony Serwisu Internetowego lub uniemożliwienie korzystania z jego poszczególnych funkcjonalności i zasobów. Usługodawca przed podjęciem decyzji o wstrzymaniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych w miarę możliwości wzywa najpierw Usługobiorcę do zaniechania naruszeń wraz z podaniem przyczyny, a dopiero gdy wezwanie jest bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca podejmuje stosowną decyzję. Przywrócenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych jest możliwe za zgodą Usługodawcy, po wcześniejszym kontakcie Usługobiorcy i po ustaniu wszystkich przyczyn będących podstawą wcześniejszej decyzji o wstrzymaniu lub zakończeniu świadczenia usług.

 6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się także podejmowania jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu. 

 7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, przechowywane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Serwisu treści i dane. Usługobiorca umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści w Serwisie, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, kamerką oraz mikrofonem umożliwiającymi nagrywanie i przesyłanie obrazu i dźwięku; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 9. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 10. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

 11. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu lub jego poszczególnych Usług Elektronicznych. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych, a także o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej i przewidywanym terminie ich usunięcia.

 3) WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O KORZYSTANIE Z DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ

Serwis Internetowy umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z odpłatnej Diagnozy Logopedycznej, co równoznaczne jest z zawarciem na odległość Umowy między Usługobiorcą i Usługodawcą na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

 1. Usługi w ramach Diagnozy Logopedycznej realizowane są na zlecenie Usługodawcy przez współpracującego z nim Specjalistę, którym jest podmiot trzeci odznaczający się właściwymi uprawnieniami i kwalifikacji niezbędnymi do świadczenia usług logopedycznych.

 2. Diagnoza Logopedyczna wykonywana jest na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

 3. Umowa o korzystanie z Diagnozy Logopedycznej może zostać zawarta przez Usługobiorcę na rzecz Dziecka, którego dane wskazane zostały przez Usługobiorcę w Zamówieniu. Usługobiorca przy zawarciu Umowy z Usługodawcą obowiązany jest zapewnić, że występuje jako rodzic, opiekun prawny lub inny przedstawiciel ustawowy uprawniony do skutecznego zawarcia Umowy na rzecz Dziecka. Dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że stroną Umowy zawieranej z Usługodawcą i płatnikiem usługi jest bezpośrednio zawsze Usługobiorca.

 4. Zawarcie Umowy o korzystanie z Diagnozy Logopedycznej między Usługobiorcą i Usługodawcą następuje po uzupełnieniu przez Usługobiorcę formularza składania Zamówienia na Diagnozę Logopedyczną na stronie Serwisu Internetowego, a następnie niezwłocznym dokonaniu płatności. W treści Zamówienia składanego przez Usługobiorcę niezbędne jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe i wymaganych dla wykonania Diagnozy Logopedycznej (tj. w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail Usługobiorcy oraz wiek i płeć Dziecka).

 5. Usługobiorca może opłacić Diagnozę Logopedyczną w sposób wybrany spośród metod płatności udostępnianych aktualnie przez Dostawcę Płatności. Obsługą i rozliczeniem płatności Usługobiorcy zajmuje się Dostawca Płatności będący niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy Pogaduszki.pl.

 6. Po przekierowaniu do bramki płatniczej udostępnianej przez Dostawcę Płatności Usługobiorca powinien podać dane wymagane do celów rozliczeniowych oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za wybraną usługę. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i złożenie Zamówienia na Diagnozę Logopedyczną nie dojdzie do skutku. Usługobiorca może wtedy powtórzyć zakup w taki sam sposób jak za pierwszym razem, składając ponownie Zamówienie na Pogaduszki.pl.

 7. Cena za Diagnozę Logopedyczną uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w trakcie składania Zamówienia i wyrażenia przez Usługobiorcę woli zawarcia Umowy.

 8. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę do Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Usługobiorcą a Usługodawcą o korzystanie z Diagnozy Logopedycznej.

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Pogaduszki.pl przed złożeniem Zamówienia, (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.9 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowa utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Pogaduszki.pl.

 4) ZASADY WYKONANIA DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ

Niniejszy punkt 4. Regulaminu określa domyślne zasady wykonania usług w ramach Diagnozy Logopedycznej dostępnej w Serwisie Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia z Usługobiorcą indywidualnych warunków (np. w późniejszych uzgodnieniach między Usługobiorcą i Usługodawcą lub Specjalistą po zawarciu Umowy) lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.

 1. Wykonaniem Diagnozy Logopedycznej na zlecenie Usługodawcy zajmuje się Specjalista, przy czym Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Specjalisty jak za działania i zaniechania własne. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić, że Specjalista posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje potrzebne do świadczenia usług logopedycznych. 

 2. Specjalista wykonuje usługi Diagnozy Logopedycznej zgodnie z Umową, w sposób rzetelny, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami, przy zachowaniu zasad etyki i poufności zawodowej właściwych dla usług tego rodzaju.

 3. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że: 

  1. Zasadniczym celem świadczonych przez Specjalistę usług jest poszerzanie świadomości i edukowanie Usługobiorców w taki sposób, który może pomóc im w podjęciu dalszych kroków w zakresie prawidłowej diagnozy i terapii logopedycznej swoich Dzieci.

  2. Diagnoza Logopedyczna wykonywana przez Specjalistę ma charakter informacyjny i edukacyjny, lecz nie stanowi ona udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej ani orzeczenia o stanie zdrowia czy też opinii konsylium w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.). Diagnoza Logopedyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).

  3. Diagnoza Logopedyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.

  4. Diagnoza Logopedyczna nie może być podstawą dla Usługobiorcy i jego Dziecka do podejmowania lub zaniechania jakiejkolwiek terapii, leczenia, przyjmowania lub odstawienia leków – w każdym wypadku, niezależnie od wyników Diagnozy Logopedycznej czy ustaleń w ramach konsultacji ze Specjalistą, przed podjęciem decyzji w powyższym zakresie niezbędna jest bezpośrednia wizyta u lekarza.

 4. Wykonanie Diagnozy Logopedycznej przebiega standardowo w następujący sposób:

  1. Usługobiorca przy użyciu funkcjonalności Serwisu Internetowego przesyła do Specjalisty nagranie głosu i wizerunku Dziecka, co odbywa się przez powtórzenie przez Dziecko określonych zdań wypowiadanych przez lektora w nagraniach udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. 

  2. Specjalista opracowuje i przesyła na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wyniki Diagnozy Logopedycznej w terminie najdalej 3 Dni Roboczych od otrzymania nagrania głosu i wizerunku Dziecka, o którym mowa wyżej.

  3. W wiadomości zawierającej wyniki Diagnozy Logopedycznej znajduje się link (adres URL), który przekieruje Usługobiorcę do strony Serwisu pozwalającej na umówienie konsultacji ze Specjalistą w sprawie otrzymanych wyników. Konsultację uznaje się za umówioną z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację terminu konsultacji.

  4. Specjalista przeprowadza z Usługobiorcą konsultację w zarezerwowanym terminie. 

 5. Usługodawca zapewnia, że zarejestrowane nagrania przesyłane przez Usługobiorcę przy wykorzystaniu Serwisu przechowywane są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, to jest w celu wykonania Umowy z Usługobiorcą przez Specjalistę. Nagrania, w tym wizerunek i głos Dziecka, nie są rozpowszechniane ani udostępniane na zewnątrz, osobom i podmiotom trzecim, bez pozyskania zgody Usługobiorcy, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w szczególności w związku z postępowaniem prowadzonym przez właściwe organy państwowe.

 6. Usługobiorca, korzystając z Diagnozy Logopedycznej, obowiązany jest na każdym etapie usługi do przekazywania Specjaliście wyłącznie kompletnych, zgodnych ze stanem faktycznym i niewprowadzających w błąd informacji, a także do niezatajania żadnych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie Diagnozy Logopedycznej przez Specjalistę.

 7. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji terminu konsultacji Specjalista zapewnia gotowość do przeprowadzenia konsultacji z Usługobiorcą we wskazanym w tej rezerwacji terminie. Każda potwierdzona rezerwacja terminu spotkania ze Specjalistą jest wiążąca i może ulec zmianie jedynie w drodze indywidualnych, zgodnych ustaleń pomiędzy Usługobiorcą a Specjalistą.

 8. Obowiązkiem Usługobiorcy, który umawia konsultację ze Specjalistą, jest należyte współdziałanie dla prawidłowego wykonania usługi, w szczególności stawienie się na konsultacji w umówionym terminie albo też powiadomienie Specjalisty z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistnieniu jakichkolwiek przeszkód (nieprzewidzianych zdarzeń losowych), które mogłyby wpłynąć w szczególności na przesunięcie lub odwołanie terminu konsultacji.

 9. Czas konsultacji ze Specjalistą wynosi do 30 minut i liczony jest od godziny wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji terminu otrzymanym przez Usługobiorcę. 

 10. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy lub Specjalisty (np. spowodowanych wypadkami losowymi, awariami technicznymi, działaniem zdarzeń o charakterze siły wyższej itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia konsultacji innym ustalonym z Usługobiorcą terminie, po ustaniu wszystkich przeszkód będących podstawą przesunięcia terminu jej wykonania. O wszelkich przewidywanych zmianach w tym zakresie Usługodawca lub Specjalista zobowiązuje się informować niezwłocznie Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a w razie potrzeby ustalają także z Usługobiorcą dalszy tok postępowania.

 5) ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego Usługodawca nie jest obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

 2. Okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, mogą być w szczególności zdarzenia, za których powstanie wyłączną winę ponosi Usługobiorca, wypadki losowe, a także zdarzenia zewnętrzne i pozostające poza kontrolą Usługodawcy, do których powstania się nie przyczynił i których pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (siła wyższa), takie jak: katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, blokady granic i portów.

6) PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 3. Usługobiorca nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do jakichkolwiek treści udostępnianych mu w ramach Newslettera, komunikacji mailowej z Usługodawcą lub Specjalistą czy też bezpośrednio na stronach Serwisu Internetowego. Usługobiorca jest uprawniony korzystać z tych treści w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z nich dla celów, w jakich zostały udostępnione, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk. 

 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z treści Usługodawcy, w szczególności informacji i materiałów przesyłanych w ramach Newslettera, możliwe jest wyłącznie dla własnego, prywatnego użytku Usługobiorcy. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych ustaleń z Usługodawcą: (1) Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania treści osobom trzecim; (2) Usługobiorca nie jest uprawniony do wykorzystywania treści w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania ich do obrotu; (3) Usługobiorca nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z treści; (4) Usługobiorca nie jest uprawniony do kopiowania,  powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w treści Usługodawcy.

7) KONTAKT Z POGADUSZKI.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (kontakt@pogaduszki.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Pogaduszki.pl oraz Usług Elektronicznych. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z podanych w Regulaminie danych kontaktowych.

8) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH POGADUSZKI.PL
 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Diagnoz Logopedycznych oraz pozostałych zgłoszeń związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

 2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pogaduszki.pl.   

 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także oczekiwań oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych oraz wykonanie Diagnoz Logopedycznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). W przypadku treści cyfrowych lub usług cyfrowych udostępnianych na podstawie umowy zawartej przez Usługobiorcę będącego Konsumentem zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowych lub usług cyfrowych z zawartą umową.

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Diagnoz Logopedycznych oraz pozostałych zgłoszeń związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

 2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pogaduszki.pl.   

 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także oczekiwań oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych oraz wykonanie Diagnoz Logopedycznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). W przypadku treści cyfrowych lub usług cyfrowych udostępnianych na podstawie umowy zawartej przez Usługobiorcę będącego Konsumentem zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowych lub usług cyfrowych z zawartą umową.

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Diagnoz Logopedycznych oraz pozostałych zgłoszeń związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

 2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pogaduszki.pl.   

 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także oczekiwań oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych oraz wykonanie Diagnoz Logopedycznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). W przypadku treści cyfrowych lub usług cyfrowych udostępnianych na podstawie umowy zawartej przez Usługobiorcę będącego Konsumentem zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowych lub usług cyfrowych z zawartą umową.

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Diagnoz Logopedycznych oraz pozostałych zgłoszeń związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

 2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pogaduszki.pl.   

 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także oczekiwań oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych oraz wykonanie Diagnoz Logopedycznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). W przypadku treści cyfrowych lub usług cyfrowych udostępnianych na podstawie umowy zawartej przez Usługobiorcę będącego Konsumentem zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowych lub usług cyfrowych z zawartą umową.

9) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 9.2 Regulaminu oraz kosztów, o których mowa w pkt. 9.5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pogaduszki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 3. W przypadku umowy o świadczenie usług, w tym Usług Elektronicznych lub Diagnozy Logopedycznej, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Koszty i skutki związane ze skutecznym odstąpieniem od umowy przez Konsumenta:

  1. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty.

  2. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do tych treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu:

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany sposobów i terminów płatności; dodania, usunięcia lub zmiany usług Pogaduszki.pl, w tym Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną strony internetowej Usługodawcy, jego Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, a przede wszystkim zmiany nie będą miały wpływu na już składane i złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane i wykonane Umowy.

  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz art. 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Napisz do nas:

Dziennik “Rzeczpospolita” wyróżnił aplikację ”Pogaduszki”
nagrodą “Orły Innowacji” w kategorii:
“Najlepsze rozwiązanie technologiczne 2023 roku”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody prowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci przy użyciu sztucznej inteligencji. Dofinansowanie projektu z UE: 752.000 zł.

Pogaduszki • Copyright © 2023 ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, NIP: 1133066004, Regon: 522615111

Dziennik “Rzeczpospolita” wyróżnił aplikację ”Pogaduszki”
nagrodą “Orły Innowacji” w kategorii:
“Najlepsze rozwiązanie technologiczne 2023 roku”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody prowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci przy użyciu sztucznej inteligencji. Dofinansowanie projektu z UE: 752.000 zł.

Napisz do nas:

kontakt@pogaduszki.pl

Pogaduszki • Copyright © 2023 ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, NIP: 1133066004, Regon: 522615111

Napisz do nas:

kontakt@pogaduszki.pl

Dziennik “Rzeczpospolita” wyróżnił aplikację ”Pogaduszki”
nagrodą “Orły Innowacji” w kategorii:
“Najlepsze rozwiązanie technologiczne 2023 roku”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody prowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci przy użyciu sztucznej inteligencji. Dofinansowanie projektu z UE: 752.000 zł.

Pogaduszki • Copyright © 2023 ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, NIP: 1133066004, Regon: 522615111